<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3220325061631064&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende pr. 1. oktober 2021

1. Anvendelsesområde

1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne) finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt, mellem Fiftytwo A/S (CVR.nr. 24784010) og koncernforbundne selskaber (herefter benævnt Fiftytwo) og Kunden, uanset hvor Kunden er hjemmehørende.

1.2. Betingelserne er vedtaget af Kunden, hvis Betingelserne har været vedhæftet et tilbud/ordrebekræftelse fra Fiftytwo, eller der i tilbuddet er henvist til Betingelserne og tilbuddet er blevet accepteret af Kunden, eller hvis Kunden på anden måde har accepteret Betingelserne. Selv om Fiftytwo ikke senere henviser til Betingelserne i tilbud, ordrebekræftelser, aftaler eller anden korrespondance, så er Betingelserne gældende for enhver samhandel.

1.3. Hvis Betingelserne er fraveget, skal dette specifikt fremgå af Aftalen.

1.4. Aftalen afløser alle tidligere mundtlige og skriftlige aftaler mellem parterne; det være sig ordrebekræftelser, rekvisitioner, e-mails mv., der relaterer sig til Aftalen.

2. Definitioner

2.1. Ved Kunde forstås den part, der accepterer Fiftytwo’s tilbud eller på anden måde indgår en Aftale med Fiftytwo.

2.2. Ved Part forstås de to aftaleparter – hhv. Fiftytwo og Kunden – som har indgået en Aftale.

2.3. Ved Aftale forstås det af Kunden accepterede tilbud om levering af Produkter og/eller Ydelser og/eller Abonnementer eller den kontrakt, der er underskrevet af begge parter, være det sig fysisk eller digitalt.

2.4. Ved Bilag forstås det vedhæftede dokument til Aftalen, som sammen med Aftalen udgør det kontraktuelle grundlag for Leverancen.

2.5. Ved Ændring / Ændringsanmodning forstås en Ændring til Aftalen, som kræver en skriftlig godkendelse af begge Parter. Ændringer udgør kun en Ændring, hvis der aftales en Ændring i prisen, i kravopfyldelsen, i tidsplanen eller i forhold til andre vilkår i Aftalen.

2.6. Ved Produkt(er) forstås Enhed(er), installeret Software og adgang til og brug af online tjenester.

2.7. Ved Enhed(er) forstås f.eks. kasseterminaler, betalingskortterminaler, Self Check Out (SCO) terminaler, håndholdte terminaler, mobiltelefoner og andet udstyr, der under ét også kan betegnes hardware.

2.8. Ved Software forstås standardprogrammel leveret som en softwarelicens eller som et program/en app af Fiftytwo eller tredjepart til installation på Kundens Enhed(er). Desuden kan Software leveres som kundespecifikke tilretninger til standardprogrammel udviklet af Fiftytwo eller tredjepart.

2.9. Ved Ydelse forstås en eller flere enkeltstående opgaver udført som programmeringsopgaver eller som konsulentassistance udført af en eller flere medarbejdere fra Fiftytwo og faktureret i henhold til aktuelt timeforbrug eller som fast pris. Flere Ydelser kan i Aftalen tilsammen defineres som et projekt, hvori også Produkter kan indgå.

2.10. Ved Leverance forstås en leverance indeholdende Produkter og/eller Ydelser.

2.11. Ved Projekt forstås udførelsen af en Leverance, som kan indeholde såvel Produkter som Ydelser.

2.12. Ved Løsning forstås den samlede Leverance til opfyldelse af Kundens krav til den ønskede Løsning, og som er resultatet af et Projekt.

2.13. Ved Abonnement forstås en Aftale mellem Fiftytwo og Kunden om løbende adgang til installeret Software eller en online tjeneste for en forud aftalt periode, og hvor Kunden løbende betaler Fiftytwo for denne adgang på nærmere aftalte vilkår.

2.14. Ved Modtagelse forstås, at Kunden har fået Produktet i sin besiddelse, enten ved at Produktet er leveret til Kunden eller afhentet af Kunden eller ved at Produktet er stillet til Kundens rådighed, efter at Leverandøren har forestået installation og indkøring af Produktet. Er der aftalt en egentlig test, f.eks. en driftstest eller overtagelsesprøve af Produktet, så regnes Modtagelsen fra det tidspunkt, hvor testen er godkendt af Kunden/bestået af Fiftytwo.

2.15. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag.

2.16. Ved Kravspecifikation forstås det dokument, der fyldestgørende og udtømmende beskriver Kundens krav til funktioner i Software og den samlede Løsning. ”Kravspecifikation” kan af Fiftytwo også omtales som et Functional Requirements Document (FRD).

3. Aftalegrundlag og indhold

3.1. Tilbud afgivet af Fiftytwo er kun bindende for Fiftytwo, hvis overensstem-mende accept er modtaget hos Fiftytwo inden otte dage efter tilbuddets afgivelse til Kunden, med mindre anden acceptfrist er angivet i tilbuddet.

3.2. Et tilbud/ordrebekræftelse vedrørende Produkter, som ikke findes på Fiftytwo’s eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af de pågældende Produkter. Kan Produkterne ikke fremskaffes, kan Fiftytwo tilbagekalde det afgivne tilbud og/eller annullere den afgivne ordrebekræftelse, uden at dette berettiger Kunden til at rejse krav af nogen art mod Fiftytwo.

3.3. Det er mellem Kunden og Fiftytwo aftalt, at Fiftytwo har ejendomsforbehold i de leverede Produkter, der skal blive Kundens ejendom, når den fulde købspris er betalt.

3.4. Ved Fiftytwo’s tilbagetagelse af de leverede Produkter, skal Kunden erstatte ethvert tab og samtlige de omkostninger, som Fiftytwo måtte blive påført som følge af tilbagetagelsen.

3.5. Hvis Kunden skal lease Produkter, så skal der være indgået en bindende særskilt aftale herom med leasingselskabet, tiltrådt af Fiftytwo, forinden levering til Kunden sker. Kunden betaler i så fald særskilt for mærkning af Produkter, så det klart fremgår, at de tilhører leasingselskabet.

4. Tredjepartssoftware

4.1. Fiftytwo stiller ikke med dedikeret navngivne konsulenter til rådighed for udførelse af en opgave. Fiftytwo forbeholder sig til enhver tid ret til at udskifte konsulenter med andre kvalificerede konsulenter efter Fiftytwo’s valg.

4.2. Fiftytwo kan til enhver tid vælge at lade en opgave udføre af underleverandører, uden at dette påvirker Fiftytwo’s ansvar under nærværende Aftale.

4.3. Fiftytwo foretager kun udpakning, opsætning, klargøring, installation og idriftsættelse af en Leverance, hvis det klart fremgår af Aftalen.

4.4. Produkter, der ikke indgår i Fiftytwo’s produktsortiment (tredjepartsprodukter), men er bestilt af Kunden, samt Produkter, der sammensættes specielt til den enkelte Kunde – herunder Produkter indkøbt til en specifik Kunde – krediteres ikke, og tages ikke retur.

4.5. Al anden returnering sker på Fiftytwo til enhver tid gældende returneringsvilkår.

4.6. Fiftytwo har ret til at udskifte Produkter med andre Produkter af samme kvalitet som de oprindeligt aftalte Produkter, hvis Kunden skriftligt informeres uden ugrundet ophold om sådanne udskiftninger, og forudsat der er tale om Produkter, hvor det ikke i almindelighed er afgørende for Kunden, at Produktet er fra en specifik producent. Fiftytwo er i øvrigt berettiget til at foretage mindre ændringer i Leverancer, hvor det skønnes teknisk nødvendigt.

4.7. Fiftytwo tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer, og vil så vidt muligt informere Kunden om markante konstruktions- og/eller designændringer igennem kundevendte fora eller ved direkte kommunikation.

4.8. Kræver Produkter en særlig beskrivelse med henblik på installation, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil Fiftytwo forsyne Kunden med sådanne beskrivelser senest på leveringstidspunktet. Fiftytwo kan kræve, at en sådan beskrivelse behandles fortroligt.

4.9. Hvis Fiftytwo skal installere det leverede Produkt i overensstemmelse med producentens retningslinjer skal dette være udtrykkeligt aftalt. For sådan installation beregner Fiftytwo de af Fiftytwo til enhver tid gældende timesatser medmindre andet er aftalt. Fiftytwo’s installation udskyder ikke tidspunktet for risikoens overgang jf. afsnit 5 eller forfaldsdagen for betaling for de leverede Produkter; jf. afsnit 9.

4.10. Fiftytwo er ikke forpligtet til at udlevere Produkternes kildekode til Kunden eller foretage deponering heraf.

5. Levering

5.1. Levering af Enheder sker hos Kunden, på det af Kunden anviste sted. Kunden har ansvaret for, at det af Kunden anviste sted er egnet til at modtage levering af Enheder, herunder at Enhederne er opbevaret forsvarligt.

5.2. Levering af Ydelser kan ske både hos Kunden og hos Fiftytwo eller hos tredjemand.

5.3. Levering af Software kan enten ske ved, at Softwaren er præinstalleret af Fiftytwo, at Kunden kan downloade Softwaren, eller ved at Kunden af Fiftytwo får adgang til online tjenester.

5.4. Fysiske Produkter afsendes fra Fiftytwo’s lager – eller Fiftytwo’s underleverandørs lager – til den af Kunden oplyste leveringsadresse med aflevering på det af Kunden anviste sted. Har Kunden ikke anvist et leveringssted, kan levering med frigørende virkning fra Fiftytwo ske i Kundens receptionsområde.

5.5. Levering foretages snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos Fiftytwo’s underleverandører. Fiftytwo er således berettiget til at foretage successiv levering og fakturering.
5.6. Risikoen for Produkter overgår til Kunden ved levering.

5.7. Aftalt leveringstid anses for overholdt, når Kunden forinden udløbet af fristen for levering har modtaget Produkterne hhv. fået leveret Ydelserne. Har Kunden fremsat ønske om ændringer eller supplement til Leverancen, forlænges leveringstiden med det tidsrum, som ændringen eller supplementet betinger.

5.8. Er der aftalt en specifik leveringsdato og leverer Fiftytwo ikke rettidigt, foreligger forsinkelse. Ønsker Kunden at gøre forsinkelsen gældende, skal Kunden først meddele Fiftytwo ønsket om en ny, rimelig frist for levering. Er levering ikke sket inden udløbet af den rimelige frist, er Kunden berettiget til at hæve købet. Er en sådan rimelig frist ikke meddelt Fiftytwo inden to dage efter forsinkelsens indtræden, taber Kunden sin ret til at hæve, og Fiftytwo skal herefter levere snarest muligt.

6. Kundens forpligtelser

6.1. Kundens aktive medvirken er af afgørende betydning for en succesfuld Leverance.

6.2. Kunden skal informere Fiftytwo om alle forhold, der har betydning for Leverancens succesfulde gennemførelse. Kunden skal også bidrage til tilrettelæggelsen af arbejdet og tildele egne ressourcer i nødvendigt omfang på de aftalte/nødvendige tidspunkter, så Ydelser og/eller Produkter kan leveres som aftalt.

6.3. Kunden er ansvarlig for IT-installationer, herunder indkøb af nødvenligt hard- og software, tilstrækkelige kommunikationslinjer og netværk og netværksadgange, VPN og VPN-adgang for Fiftytwo’s konsulenter, mv., samt for at der til enhver tid er taget backup af egne data og for at have præcise og testede rutiner, så Kundens data let kan rekonstrueres.

6.4. Kunden er ansvarlig for al sikkerhed, både den fysiske og den digitale.

6.5. I det omfang Fiftytwo skønner det nødvendigt for Leverancens succesfulde gennemførelse, skal Kunden for egen regning give Fiftytwo’s konsulenter en sikker adgang til Kundens IT-installation og databaser samt stille de nødvendige og lovlige arbejdspladser, forsynet med IT-installationer, kommunikationsfaciliteter mv., til rådighed efter konsulenternes nærmere anvisning.

6.6. Kunden skal sætte sig grundigt ind i de vilkår, alle tredjeparts produkter leveres på.

6.7. Kunden skal betale for den mertid som Fiftytwo anvender som følge af Kundens manglende medvirken samt de ekstraomkostninger som Fiftytwo bliver påført som følge af Kundens manglende medvirken, herunder omkostninger til opbevaring og forgæves transport. Kundens manglende medvirken fritager i øvrigt Fiftytwo for ansvar.

7. Vederlag

7.1. Alle priser er inkl. emballage og told for Danmark, men ekskl. omkostninger til fragt, transaktionsgebyr i forbindelse med kreditkortbetaling, moms og eventuelle andre offentlige afgifter. Fragtomkostninger vil afhænge af ordreomfang og leveringssted. Transaktionsgebyr vil afhænge af ordreomfang og korttype. For leverancer på palle opkræves et særskilt miljøhåndteringsgebyr.

7.2. Vederlag for konsulentassistance kan være baseret på påbegyndte timer, dage, uger eller fast pris. Vederlaget faktureres, dersom der ikke er aftalt en fast pris, efter forbrugt tid i henhold til Fiftytwo’s til enhver tid gældende prisliste, uanset om der måtte være anslået et tidsforbrug i Aftalen. Transportomkostninger og øvrige udlæg i relation til konsulentassistance beregnes særskilt efter regning, jf. afsnit 8.

7.3. I de tilfælde hvor Produkter skal serviceres, ydes konsulentassistance under forudsætning af, at Produkterne er korrekt opsat og installeret, og at der ikke er foretaget ændringer i disse.

7.4. Fiftytwo leverer som udgangspunkt ikke assistance i forbindelse med fejlfinding og/eller fejlrettelse i Kundens tredjepartsprodukter, herunder Produkter, som måtte blive anvendt for at gennemføre Leverancen. Fiftytwo kan dog på opfordring fra Kunden assistere med fejlfinding og 'work-arounds' for på denne måde at afværge eller mindske Kundens ulemper. Hvis ikke andet er særskilt aftalt, afregnes dette arbejde efter medgået tid i henhold til Fiftytwo’s til enhver tid gældende prisliste.

7.5. Frem til og med leveringsdagen er Fiftytwo berettiget til at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor Fiftytwo’s kontrol.

7.6. Fremtidige priser kan til enhver tid ændres af Fiftytwo med en måneds varsel til den 1. i en måned.

7.7. Fiftytwo tager forbehold for udsolgte varer og prisfejl samt leveringsvanskeligheder.

7.8. Dersom Fiftytwo skønner det nødvendigt, eller hvis Kunden ønsker arbejde udført udenfor normal arbejdstid (hverdage 8:00 – 16:00), gælder følgende: Arbejdet faktureres med et tillæg til timeprisen på 50% i tidsrummet 16:00 – 19:00 og med et tillæg på 100% i tidsrummet 19:00 – 8:00. Arbejde udført på helligdage samt i tidsrummet fra fredag kl. 19:00 til mandag kl. 8:00 faktureres med et tillæg på 100%.

8. Udgifter til transport og ophold

8.1. Udgifter til konsulenters transport, ophold og fortæring i forbindelse med arbejdets udførelse faktureres særskilt i henhold til afsnit 7.2 & 9, eventuelt specificeret med bilag efter forudgående aftale.

9. Fakturering og betaling

9.1. Medmindre andet er aftalt, fakturerer Fiftytwo Kunden for Ydelser den 1. hverdag i hver måned med fakturadato den sidste hverdag i måneden forinden. Dersom der i Aftalen er angivet en fast pris på en opgave, faktureres der i henhold til betalingsplanen.

9.2. Produkter faktureres ved levering.

9.3. Abonnementer faktureres halvårligt forud og kan til enhver tid opsiges skriftligt af Kunden med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Abonnementet betragtes som endeligt opsagt, når Fiftytwo har bekræftet modtagelsen af opsigelsen. Abonnementet løber fra Abonnementets tegning og seks måneder frem, hvorefter Abonnementet automatisk forlænges hver sjette måned med en ny abonnementsperiode á seks måneders varighed. Fejlbestilte Abonnementer vil ikke blive tilbagebetalt. Den til enhver tid gældende pris for eventuel hosting af Kundens løsning indeksreguleres én gang årligt med 3%. Indeksreguleringen tilskrives automatisk Aftalen ét år efter tegning af Abonnementet. Fiftytwo forbeholder sig ret til løbende at ændre denne sats i henhold til udviklingen i nettoprisindekset.

9.4. Betalingsbetingelser er 30 dage netto.

9.5. Hvis Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest otte dage efter fakturadato.

9.6. Betaler Kunden ikke rettidigt, er Fiftytwo berettiget til at standse leveringer, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse ikke inden en af Fiftytwo fastsat tidsfrist, er Fiftytwo berettiget til at hæve købet.

9.7. Kundens pligt til rettidig betaling består uanset en eventuel afgivet reklamation, alternativt skal Kunden deponere købesummen. Kunden er ikke berettiget til at modregne. Har parterne indgået en aftale om betaling i rater, og Kunden er helt eller delvist i mora med en rate, forfalder den fulde restgæld straks til indfrielse.

9.8. I tilfælde af at Fiftytwo vælger at hæve Aftalen som følge af Kundens misligholdelse, er Fiftytwo berettiget til en erstatning for værditab svarende til minimum 30% af den aftalte købesum.

9.9. Hvis ikke andet er aftalt, skal betaling være sket senest 14 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling tillægges en månedlig morarente på 1,8% af det til enhver tid skyldige beløb, regnet fra forfaldstidspunktet.

9.10. Faktura fremsendes i videst muligt omfang pr. e-mail. Ønsker Kunden en papirfaktura tilsendt, opkræves et gebyr på kr. 35,00 pr. faktura.

10. Undersøgelsespligt og reklamation

10.1. Reklamation skal ske skriftligt med angivelse af, hvad reklamationen vedrører.

10.2. Medmindre en kortere frist følger af tredjemands vilkår, så vil reklamationer, der modtages af Fiftytwo senere end 14 dage efter levering, blive afvist, da reklamationen i så fald ikke er sket rettidigt. Kunden accepterer, at hvis Fiftytwo ikke kan reklamere overfor en underleverandør/producent, så kan Kunden heller ikke reklamere overfor Fiftytwo.

Reklamation i relation til Ydelser
10.3. Kunden er forpligtet til at undersøge, evaluere og teste den leverede Ydelse ved hver opgaves eller delopgaves afslutning. Fejl eller mangler, der opdages ved en sådan gennemgang, skal straks og uden ugrundet ophold meddeles Fiftytwo med besked om, at der foretages reklamation.

10.4. Dersom den af Fiftytwo leverede Ydelse må betegnes som mangelfuld, og dette ikke burde være opdaget af Kunden i forbindelse med Kundens gennemgang, kan Kunden påberåbe sig dette. Reklamation skal i denne situation ske straks efter at manglen opdages og senest tre måneder efter opgavens afslutning.

10.5. I tilfælde af mangler ved Ydelsen kan Fiftytwo vælge, om man vil foretage omlevering eller efterlevering af den mangelfuldt leverede Ydelse, eller om man i stedet vil give Kunden et forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Fiftytwo.

Reklamation i relation til Software
10.6. For Software gælder vilkårene i det til Softwaren hørende licensvilkår. Fiftytwo påtager sig ikke noget ansvar for tredjepartssoftware, men henviser her til Producentens vilkår for reklamation/garanti og udbedring af fejl og mangler.

10.7. Kunden har pligt til at undersøge den leverede Software ved Modtagelsen. I tilfælde af fejl eller mangler ved Software leveret af Fiftytwo’s underleverandører eller tredjepart skal Kunden straks og uden ugrundet ophold gøre manglen gældende overfor producenten. Fiftytwo kan assistere Kunden med dette. Dersom andet ikke er aftalt, afregnes dette arbejde efter medgået tid til Fiftytwo’s til enhver tid gældende priser. I tilfælde af fejl eller mangler ved Software leveret af Fiftytwo skal Kunden straks og uden ugrundet ophold gøre manglen gældende overfor Fiftytwo.

10.8. En mangel anses ikke at foreligge, dersom Kunden har anvendt den leverede Software forkert, eller såfremt Kunden eller tredjemand uden Fiftytwo’s samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i den leverede Software. Fiftytwo’s ansvar omfatter ikke

10.8.1. Fejl opstået som følge af Kundens anvendelse af Fiftytwo-softwaren i sammenhæng med andet tilbehør og Software, der ikke direkte eller indirekte påvirker Softwarens funktion,

10.8.2. Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i Softwaren, som ikke er sket i overensstemmelse med Fiftytwo’s instruktioner,

10.8.3. Fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse, eller anvendelse af Softwaren på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation, eller ved forsømmelse fra Kundens eller tredjemands side eller som følge af andre omstændigheder, der ligger udenfor Fiftytwo’s kontrol (force majeure),

10.8.4. Indskrænkninger i Fiftytwo-softwarens funktionalitet, eller udvikling, som er forårsaget af Kundens indlægning af programkode eller anden software mv., der påvirker det af Fiftytwo leverede.

10.9. Konstaterer Fiftytwo, at Software, der reklameres over, er mangelfri, er Fiftytwo berettiget til at fakturere Kunden for omkostninger afholdt af Fiftytwo i forbindelse med Kundens reklamation.

Reklamation i relation til Enheder
10.10. For en Enhed gælder anvisningerne i Enhedens dokumentation.

10.11. Kunden har pligt til at undersøge den leverede Enhed ved Modtagelsen. Dersom Kunden konstaterer, eller burde have konstateret, at den leverede Enhed lider af mangler, skal Kunden straks og uden ugrundet ophold gøre manglen gældende overfor Fiftytwo. Ved ikke synlige mangler opstået under transport skal Kunden gøre manglen gældende inden fem hverdage regnet fra Modtagelsen. Reklamerer Kunden ikke rettidigt, bortfalder Kundens ret til at gøre manglen gældende.

10.12. En mangel anses ikke at foreligge, dersom Kunden har anvendt den leverede Enhed forkert, herunder tilsidesat retningslinjer fra Fiftytwo eller Fiftytwo’s underleverandører, eller såfremt Kunden eller tredjemand uden Fiftytwo’s samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i den leverede Enhed.

10.13. Konstaterer Fiftytwo, at en Enhed, der reklameres over, er mangelfri, er Fiftytwo berettiget til at fakturere Kunden for omkostninger afholdt af Fiftytwo i forbindelse med Kundens reklamation.

10.14. Ved begrundet og rettidig reklamation over en leveret Enhed er Fiftytwo inden for rimelig tid berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning efter eget valg. Foretager Fiftytwo rettidig omlevering eller afhjælpning, er Kunden ikke berettiget til at hæve Aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen. Fiftytwo er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer.

10.15. Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan Kunden alene hæve Aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag.

10.16. En solgt Enhed tages kun retur efter forudgående skriftlig returaftale med Fiftytwo’s salgsafdeling. Af returaftalen skal fremgå, hvilken Enhed der kan returneres, Enhedens beskaffenhed samt til hvilken pris Enheden krediteres. Kunden forpligter sig til at vedlægge en kopi af returaftalen i hvert kolli, der returneres. Fiftytwo forbeholder sig ret til at tilbagesende en Enhed til Kunden, hvor der ikke er vedlagt returaftale. Al returnering sker for Kundens regning og risiko.

11. Garanti

11.1. Fiftytwo garanterer, at Leverancer gennemføres med en omhu og kompetence, der lever op til almindelig faglig standard på området.

11.2. Produkter leveret under Aftalen underlagt Fiftytwo’s underleverandørers eller producenters vilkår samt Fiftytwo’s licensvilkår, herunder for så vidt angår garantier, garantiperioder og reklamationsfrister og vilkårene herfor. Fiftytwo giver ingen selvstændige garantier eller rettigheder i øvrigt for leverede tredjepartsprodukter og Kunden kan ikke opnå en bedre ret, end hvis Kunden havde købt Produktet direkte hos underleverandøren eller producenten.

11.3. Oplysninger fra Fiftytwo eller Fiftytwo’s underleverandører/producenter vedrørende Produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede/garanterede. Fiftytwo garanterer ikke, at det leverede Produkt opfylder Kundens behov eller anvendelsesformål, medmindre Fiftytwo udtrykkeligt har afgivet en sådan specifik garanti eller har rådgivet Kunden til at vælge et bestemt produkt.

12. Erstatningsansvar

12.1. Fiftytwo kan kun gøres ansvarlig for Kundens direkte tab. Fiftytwos samlede hæftelse for direkte tab kan aldrig overstige DKK 250.000. Begrænsningen gælder ikke, hvis tabet er påført Kunden ved Fiftytwos groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser eller som følge af Fiftytwo Softwares krænkelse af tredjepartsrettigheder.

12.2. Fiftytwo kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder indtjeningstab, mistet goodwill, økonomiske fordele og mål, der mangler eller ikke er opnået, produktionstab, mistede data, tab som følge af, at Fiftytwos Leverancer eller Abonnementer ikke kan anvendes som forudsat, eller tab som følge af det forhold, at en aftale med en tredjepart ophører eller misligholdes.

12.3. Fiftytwo kan ikke gøres ansvarlig for forhold, som vedrører Produkter fra en tredjepart.

12.4. I det gensidige forhold mellem Kunden og Fiftytwo er Fiftytwos produktansvar begrænset til DKK 100.000, uanset om kravet fremsættes inden for eller uden for kontrakt. Kunden skal skadesløsholde Fiftytwo for krav, der overstiger DKK 100.000. I det omfang at Fiftytwo kan fremsætte et større krav mod underleverandører eller producenter, bliver Kunden part i disse krav, og Fiftytwo påtager sig, såfremt det er nødvendigt at fremsætte kravet mod underleverandører og producenter, for Kundens regning og risiko.

12.5. Hvis Produkter leveret af Fiftytwo er en del af Kundens egne Produkter eller Tjenester, kan Fiftytwo kun gøres ansvarlig for tab, som direkte er forårsaget af Fiftytwos Leverance, hvis Fiftytwo udtrykkeligt har godkendt den måde, hvorpå Produktet udgør en del af Kundens egne Produkter eller Tjenester, og vilkårene for godkendelse er blevet overholdt.

12.6. Fiftytwos erstatningsansvar for tab forårsaget af Software, der er udviklet af Fiftytwo, er reguleret til de licensvilkår, som er vedhæftet Softwaren. Hvis sådanne licensvilkår ikke findes, er ansvaret vedrørende Softwaren underlagt disse almindelige vilkår og betingelser.

12.7. Anførte eller aftalte leveringstidspunkter er alene vejledende, og Fiftytwo kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af disse leveringstidspunkter, medmindre de er udtrykkeligt aftalt.

13. Rettigheder

13.1. Når intet andet er skriftligt aftalt mellem parterne, erhverver Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og tidsubegrænset brugsret til resultatet af Ydelserne leveret af Fiftytwo. Enhver ret, herunder enhver immateriel rettighed til materiale, herunder ophavsret, der er udarbejdet for Kunden i forbindelse med en opgaves udførelse, tilhører Fiftytwo.

13.2. Fiftytwo kan frit anvende det udviklede og dele deraf samt den under arbejdets udførelse oparbejdede viden til brug for andre kunder.

13.3. Til en Enhed erhverver Kunden, medmindre andet fremgår af Aftalen, ejendomsretten, jf. dog afsnit 5.

13.4. Til Software erhverver Kunden de angivne rettigheder beskrevet i Softwarens licensbetingelser.

13.5. Omfatter Aftalen softwareudvikling foretaget af Fiftytwo specifikt til Kunden, opnår Kunden en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det udviklede Software.

13.6. Brugsretten til Software er begrænset til det antal brugere/licenser Kunden faktisk betaler for. Såfremt antal brugere ikke er angivet til den installerede software, gælder brugsretten kun for den Enhed, som Softwaren ved leveringen er installeret eller bliver installeret på.

13.7. Softwaren skal anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i manualer, vejledninger og lignende dokumentationsmateriale. For brug af software gælder i øvrigt vilkårene i licensvilkårene for det pågældende software og for tjenester, brugsvilkårene for den pågældende tjeneste.

13.8. Fiftytwo er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til koncernforbundne selskaber.

14. Aftalens ophør

14.1. En Aftale kan, for så vidt angår Ydelser, opsiges af begge parter med 30 dages varsel.

14.2. Hvis en Aftale, hvori indgår Ydelser, opsiges af Fiftytwo, kan det særskilt aftales, at Fiftytwo skal afslutte nærmere specificerede opgaver mod Kundens betaling af normalt vederlag.

14.3. Kunden kan indtil ti arbejdsdage før Ydelser er planlagt påbegyndt, opsige Aftalen mod at betale 15% af den aftalte pris for opgavens udførelse, eller hvis der ikke er en fast pris, da 15% af den estimerede samlede aftalesum. Ved opsigelse indtil fem arbejdsdage før arbejdets aftalte starttidspunkt vil dette honorar være 50% og ved opsigelse senere end tre arbejdsdage før planlagt assistance betales den fulde sum.

14.4. Kunden kan ikke ophæve Aftalen for så vidt angår Produkter, der er bestilt af Fiftytwo hos underleverandører, og som Fiftytwo ikke kan returnere til underleverandøren uden et tab.

14.5. Abonnementer tegnes for perioder á seks måneder og gentegnes automatisk for en ny seks måneders periode indtil Fiftytwo modtager Kundens skriftlige opsigelse af Abonnementet. Kunden kan opsige Abonnementet med 30 dages varsel til udløbet af abonnementsperioden, men der vil ikke ske tilbagebetaling af eventuelt for meget forud faktureret beløb for Abonnementet for den resterende abonnementsperiode.

14.6. Fiftytwo kan til enhver tid skriftligt opsige et Abonnement med 30 dages varsel. Dersom Fiftytwo opsiger et Abonnement, vil abonnementsbetaling for den resterende abonnementsperiode blive tilbagebetalt til Kunden.

14.7. Gene af andre abonnenter og væsentlig misligholdelse af Aftalen vil blive betragtet som misbrug. Fiftytwo er i enhver henseende suveræn i definitionen af hvorvidt der foreligger ’misbrug’. I misbrugstilfælde kan Fiftytwo uden varsel ophæve og lukke et Abonnement.

14.8. I tilfælde af Kundens eller Fiftytwo’s væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er Fiftytwo eller Kunden berettiget til uden varsel at ophæve Aftalen, hvis Kunden eller Fiftytwo ikke uden ugrundet ophold bringer misligholdelsen til ophør.

15. Markedsføring

15.1. Fiftytwo er berettiget til, i eget markedsføringsmateriale, at medtage Kundens navn på sin referenceliste samt eventuelt, med en kort beskrivelse og efter skriftlig godkendelse fra Kunden, at beskrive de opnåede resultater af Leverancen.

16. Tavshedspligt

16.1. Begge parter indestår for, at de selv (herunder deres medarbejdere og underleverandører) i enhver henseende vil behandle modtagne oplysninger fortroligt. Tavshedspligten viger for oplysningsforpligtelser, der måtte påhvile parterne i henhold til ufravigelige lovbestemmelser.

16.2. Begge parter erklærer sig indforstået med til enhver tid, på opfordring fra den anden part, at returnere ethvert dokument eller andet materiale, som måtte være blevet udleveret til dem i det omfang det ikke vil hindre Aftalens rette opfyldelse.

17. Force Majeure

17.1. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der er uden for en parts kontrol og som ikke uden videre kan overvindes (force majeure), herunder men ikke begrænset til, mobilisering, krig, optøjer, opstand, epidemi eller pandemi, strejke, lockout, brand, naturkatastrofer, usædvanligt vejrlig, valuta- eller andre finansrestriktioner, import- eller eksportforbud eller begrænsninger, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller telekommunikationen, interne og eksterne cyber angreb, leveringsproblemer eller svigt fra underleverandører, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere, samt indtrædelse af tilsvarende force majeure hos underleverandører.

17.2. Hvis der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest herefter meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt og begge parter kan herefter kræve eventuelle tidsplaner genforhandlet.

17.3. Dersom force majeure situationen har varet i mere end 60 dage, kan hver af parterne opsige Aftalen med virkning for fremtiden.

18. Tvister

18.1. Opstår der tvister mellem parterne i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen, kan hver af parterne til enhver tid indkalde til et møde med deltagelse af en direktør, eller en af direktøren udpeget fuldmægtig, fra hver af parterne.

18.2. Tvister, der ikke lader sig løse ved et sådant møde, skal afgøres efter dansk ret ved de ordinære danske domstole med værneting i København.