<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3220325061631064&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Licensbetingelser

52LEASING Software as a Service (SaaS) og 52LEASING

52LEASING SaaS 

Gældende pr. 1. februar 2022

1. Anvendelsesområde

1.1. Disse betingelser for anvendelse af en licens til 52LEASING (herefter benævnt Licensbetingelser) finderanvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt, mellem Fiftytwo A/S (CVR.nr. 24784010) og koncernforbundne selskaber (herefter benævnt Fiftytwo) og licenstageren(herefter benævnt Licenstager), uanset hvor Licenstagerener hjemmehørende.

1.2. Licensbetingelserne udgør en aftale mellem Fiftytwo og Licenstageren vedrørende softwaren 52LEASING(herefter benævnt Produktet) med tilhørende opdateringer. Licensbetingelserne gælder også for alle fremtidige Fiftytwo’s opdateringer til Produktet, medmindre en opdatering med ny funktionalitet er ledsaget af yderligere vilkår. Ved at tage Produktet i brug accepterer Licenstageren disse Licensbetingelser.

1.3. Licenstager er indforstået med, at Licensbetingelserne kan ses i sammenhæng med indgåelsen af en eventuel Aftale, der detaljerer omfang og betingelser i relation til implementering af Produktet, betaling for Ydelser og Produkter samt detaljering af hvilke øvrige softwarelicenser, der leveres som en del af Aftalen.

1.4. En Licens kan kun opsiges eller annulleres på de vilkår og betingelser, der følger af nærværende Licensbetingelser.

 

2. Definitioner

2.1. Ved Abonnement forstås en Aftale mellem Fiftytwo og Licenstageren om løbende levering af adgang til Produktet for en forud aftalt periode, hvor Fiftytwo har ejendomsretten til Produktet, der stilles til Licenstagerens rådighed, og hvor Licenstageren løbende betaler Fiftytwo for denne adgang.

2.2. Ved Aftaleforstås den aftale, der er indgået mellem Fiftytwo og Licenstageren om levering af Produkter og/eller Ydelser og/eller Abonnementer.

2.3. Ved Licensforstås brugsretten til at anvende Produktet på de i disse Licensbetingelser angivne vilkår og betingelser.

2.4. Ved Salgs-og leveringsbetingelser forstås Fiftytwo’s betingelser for salg og levering.

2.5. Ved Softwareforstås standardprogrammet 52LEASING leveret som et Abonnement på udstyr stillet til rådighed af tredjemand.

2.6. Ved Ydelse forstås en eller flere enkeltstående opgaver udført som programmeringsopgaver eller som konsulentassistance udført af en eller flere medarbejdere fra Fiftytwo og faktureret i henhold til aktuelt timeforbrug eller som fast pris.

 

3. Tilladt brug og begrænsninger

3.1. Licenstagerens brug af Produktet forudsætter, at Licenstageren accepterer disse Licensbetingelser. Når licenstageren installerer Produktet, eller på anden måde begynder at bruge produktet, anses dette for at betyde fuld accept af Licensbetingelserne.

3.2. Den aktuelle Licens omfatter den nyeste version af Produktet på det tidspunkt, hvor Aftalen underskrives, der giver Licenstageren adgang til og brugsret til nye versioner af Produktet.

3.3. Brugsretten vedrører kun selve Produktet og gælder derfor ikke for de nødvendige Microsoft-licensereller andre licenser.

3.4. Produktet ererhvervet ved, at Licenstagerharerhververen brugsret til Produktet, og betaler for denne anvendelse igennem en abonnementsordning (et Abonnement)

3.5. Licenstageren, eller tredjemand på vegne af Licenstageren, må ikke arbejde uden om de tekniske begrænsninger i Produktet


4. Tredjepartssoftware

4.1. I den udstrækning Produktet får adgang til tredjepartssoftware eller tredjepartstjenestergælder licensbetingelserne for disse med mindre andet er skriftligt aftalt mellem Fiftytwo og Licenstager.

4.2. Fiftytwo fraskriver sig enhver forpligtelse til at yde teknisk eller anden support til sådanne tredjepartssoftware eller tjenestermed mindre andet er skriftligt aftalt mellem Fiftytwo og Licenstager.

4.3. Fiftytwo er over for Licenstageransvarlig for, at Produktet ikkekrænker tredjemands immaterielle rettigheder. Hvis der rejses sag mod Licenstager, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er Licenstagerforpligtet til straks at give Fiftytwo underretning herom. Fiftytwo eller den tredjemand fra hvem Fiftytwo har softwaren i licens, overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og Fiftytwo har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssag eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser.


5. Vedligeholdelse

5.1. Produktetomfatter standardprogrammer og –moduler, der løbende vedligeholdes af Fiftytwo som følge af

          5.1.1. Udbedring af dokumenterede fejl og mangler fra tidligere versioner.

          5.1.2. Ændringer og udvidelser af standardfunktionaliteten, der er fremkommet gennem Fiftytwo’s løbende udvikling og arbejde i øvrigt med Produktet.

          5.1.3. Nye funktioner/tilpasninger ønsket af Kunder der af Fiftytwo udvikles som ny standardfunktionalitet.

          5.1.4. Ændringer forårsaget af ændrede krav fra Microsoft.

5.2. Vedligeholdelse vil følge de betingelser, som er fastlagt af Microsoft. Kunden er forpligtet til at følge disse betingelser.

5.3.Enhver ny version af Produkteter omfattet af de Licensbetingelser, som er gældende for Produkteti øvrigt.

5.4.Vedligeholdelse af Produktetomfatter ikke (ej udtømmende liste):

          5.4.1.Nye softwaremoduler, hvortil Licenstagerenikke har erhvervet en brugsret

          5.4.2.Nye (ikke erhvervede) programmoduler, der indeholder helt ny og selvstændig funktionalitet


6. Immaterielle rettigheder

6.1. Fiftytwo har ophavsret og enhver anden rettighed til Produktet. Licenstagererhverver kun de rettigheder til Produktet som udtrykkeligt er anført i Licensbetingelserne.

6.2. Licenstagerer uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom Licenstagerer uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i Produktet vedrørende rettighedsforhold, varemærker mv.


7. Betaling

7.1. Når Licensbetingelserne er accepteret, skal Licenstageren betale for Abonnementet i en periode på 12 månedermed en startdato for Abonnementet angivet i en Aftale indgået mellem Licenstager og Fiftytwo. Hvis Licensen ikke ophører, jf. §8, faktureres Licenstageren for den kommende 12-måneders periode ca. 1 måned før udløbet af den seneste periode.

7.2.Beregning af prisen for Abonnementet følger Fiftytwo’s til enhver tid gældende prisliste.

7.3.Gældende betalingsbetingelser følger de til enhver tid gældende Salgs-og leveringsbetingelser.

 

8. Ophør

8.1. Et Abonnement Produktet tegnes for perioder á 12 måneder og gentegnes automatisk for en ny 12 måneders periode indtil Fiftytwo modtager Licenstagerens skriftlige opsigelse af Abonnementet.

8.2. Licenstageren kan opsige Abonnementet med 30 dages varsel til udløbet af abonnementsperioden. Der vil ikke ske tilbagebetaling af eventuelt for meget forud faktureret beløb for Abonnementet for den resterende abonnementsperiode.

8.3. Fiftytwo kan til enhver tid skriftligt opsige et Abonnement Produktet med 30 dages varsel. Dersom Fiftytwo opsigeret Abonnement, vil abonnementsbetaling for den resterende abonnementsperiode blive tilbagebetalt til Licenstageren.

8.4. Licenstagerens rettigheder i henhold til denne Licens ophører automatisk eller bringes på anden vis til ophør uden varsel fra Fiftytwo, hvis Licenstageren ikke overholder Licensbetingelserne i Aftalen, herunder betaler sit Abonnement til tiden. Når Abonnementet ophører, skal Licenstageren holde op med at bruge Produktet.

 

9. Fakturering og betaling

9.1. Licenstageren er indforstået med at Produktetlicenseres som det er og forefindes og med den funktionalitet, som fremgår af den til Produktethørende dokumentation.

9.2. Fiftytwo garanterer, at Produktetløbende vedligeholdes.

9.3. Fiftytwo’s ansvar for fejl og manglerbortfalder, der som den pågældende defekt ikke er blevet påvist inden for seks måneder efter levering.

9.4. Hvis licenstageren inden for seks måneder efter ibrugtagningen af Produktet dokumenterer, at Produktet ikke virker i overensstemmelse med dokumentationen, og at afvigelsen er en vigtig defekt ved Produktet (dvs. at en eller flere af Licenstagerens vigtigste forretningsfunktioner ikke kan udføres, fordi den pågældende defekt gør drift i produktion umulig), kan Fiftytwo, efter eget valg

          9.4.1.A. vælge at levere en ny version af Produktet

          9.4.2.B. vælge at afhjælpe manglen i Produktet

          9.4.3.C. vælge at tilbagebetale en forholdsmæssig andel af det betalte Abonnement, eller

          9.4.4.D. i samråd med Licenstager vælge at tilbagebetale hele den erlagte betaling for Abonnementetfor den berørteperiode og tilbagekalde Licensbetingelserne fuldstændigt, i hvilken situation Licenstager accepterer at undlade at anvende Produktet yderligere

9.5.Fiftytwo'sopfyldelse af §9.3repræsenterer Fiftytwo'sfulde forpligtelse over for Licenstageren i tilfælde af produktfejl. Licenstageren må derfor ikke stille andre krav til Fiftytwo i forbindelse med fejl.

9.6.Licenstagerenaccepterer, at Licenstagerenalene kan kræve, at Fiftytwo retter fejl og mangler som et led i Fiftytwo’ s almindelige proces for vedligeholdelse.

 

10. Ansvarsbegrænsning

10.1. Fiftytwo, dets agenter eller direktører er under ingen omstændighed er erstatningspligtig for indirekte tab, herunder driftstab, ødelæggelse eller tab af data, fejl der medfører, at der ikke kan sendes eller modtages data, skader forårsaget af malware af en hver art, skader som følge af cybercrime, eller tab af goodwill elleromkostninger til reetablering af driften, der måtte opstå som resultatet af brug/ikke brug af Fiftytwo-software eller software eller tjenester fra tredjeparter som udgør en integreret del af brugen af Fiftytwo-software. Fiftytwo’s samlede erstatningspligtover for Licenstageren for enhver skade, ethvert tab eller foranstaltninger forårsaget af Produktetkan maksimalt udgøre enten et beløb svarende til et enkelt kvartals betaling for et abonnement eller, dersom Licenstageren har erhvervet et eksemplar af Produktetmod en engangsbetaling, et beløb svarende til Licenstagerens engangsbetaling for Produktet.

11. Force Majeure

11.1. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der er uden for en parts kontrol og som ikke uden videre kan overvindes (force majeure), herunder men ikke begrænset til, mobilisering, krig, optøjer, opstand, epidemi eller pandemi, strejke, lockout, brand, naturkatastrofer, usædvanligt vejrlig, valuta-eller andre finansrestriktioner, import-eller eksportforbudeller begrænsninger, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller telekommunikationen, interne og eksterne cyber angreb, leveringsproblemer eller svigt fra underleverandører, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere, samt indtrædelse af tilsvarende force majeure hos underleverandører.

11.2. Hvis der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest herefter meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt og begge parter kan herefter kræveeventuelletidsplaner genforhandlet.

11.3. Dersom force majeure situationen har varet i mere end 60 dage, kan hver af parterne opsige Aftalen med virkning for fremtiden.

 

11. Tvister

12.1. Opstår der tvister mellem parterne i forbindelse med opfyldelsen af Aftalen, kan hver af parterne til enhver tid indkalde til et møde med deltagelse af en direktør, eller en af direktøren udpeget fuldmægtig, fra hver af parterne.

12.2. Tvister, der ikke lader sig løse ved et sådant møde, skal afgøres efter dansk ret ved de ordinære danske domstole med værneting i København.

52LEASING

Gældende pr. 1. oktober 2020


1. Anvendelsesområde

1.1. Disse licensbetingelser for anvendelse af en licens til 52LEASING (herefter benævnt 52LEASING-licensvilkårene eller Licensvilkår) finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt, mellem Fiftytwo A/S (CVR.nr. 24784010) og koncernforbundne selskaber (herefter benævnt Fiftytwo) og Kunden (herefter benævnt Kunden), uanset hvor Kunden er hjemmehørende.

1.2. 52LEASING-licensvilkårene udgør en aftale mellem Fiftytwo og Kunden vedrørende Fiftytwo-softwaren 52LEASING med tilhørende opdateringer (herefter benævnt 52LEASING-softwaren eller i generelle vendinger; Softwaren). Licensvilkårene gælder også for alle fremtidige Fiftytwo’s opdateringer til 52LEASING-softwaren, medmindre en opdatering med ny funktionalitet er ledsaget af yderligere vilkår. Ved at tage softwaren i brug accepterer Kunden disse vilkår.

2. Definitioner

2.1. Ved Kunde forstås den part, med hvilken Fiftytwo indgår en Aftale.

2.2. Ved Aftale forstås den aftale, der er indgået mellem Fiftytwo og Kunden om levering af Produkter og/eller Ydelser og/eller Abonnementer.

2.3. Ved Leverance forstås en leverance indeholdende Produkter og/eller Ydelser.

2.4. Ved Produkter forstås Enhed(er) og Software.

2.5. Ved Enhed(er) forstås servere til f.eks. test-, undervisnings-, præ-produktion- eller produktionsformål, der under ét også kan betegnes hardware.

2.6. Ved Software forstås standardprogrammel leveret som en softwarelicens eller som et program/en app af Fiftytwo eller tredjepart til installation på Kundens Enhed(er) eller, ved Abonnement, på udstyr stillet til rådighed af enten Fiftytwo eller Kunden. Desuden kan Software leveres som kundespecifikke tilretninger til standardprogrammel udviklet af Fiftytwo eller tredjepart.

2.7. Ved Kontrolleret forstås, at Kunden via en aftale med tredjemand har råde- og brugsret over Enheder, men ikke ejendomsret.

2.8. Ved Ydelser forstås en eller flere enkeltstående opgaver udført som programmeringsopgaver eller som konsulentassistance udført af en eller flere medarbejdere fra Fiftytwo og faktureret i henhold til aktuelt timeforbrug eller som fast pris.

2.9. Ved Abonnement forstås en Aftale mellem Fiftytwo og Kunden om løbende levering af adgang til en Software for en forud aftalt periode, hvor Fiftytwo har ejendomsretten til Softwaren, der stilles til Kundens rådighed, og hvor Kunden løbende betaler Fiftytwo for denne adgang

2.10. Flere Ydelser kan i Aftalen tilsammen defineres som et projekt, hvori også Produkter kan indgå.

3. Tilladt brug og begrænsninger

3.1. 52LEASING-softwaren kan erhverves på to forskellige erhvervelsesmodeller: Kunden kan enten købe eksemplarer af Softwaren mod en engangsbetaling. I så fald ejer Kunden eksemplarerne af Softwaren og kan disponere over disse eksemplarer med de begrænsninger, der følger af Licensvilkårene. Alternativt erhverver Kunden en brugsret til Softwaren på en løbende licens i en abonnementsordning.

3.2. Kunden er, uanset hvilken erhvervelsesmodel, kunden anvender, alene berettiget til at bruge et eksemplar/en licens til 52LEASING-softwaren på én (1) bestemt Enhed til produktionsformål, som Softwaren bliver installeret på. Kunden er derudover berettiget til at installere et eksemplar på Enheder til brug for f.eks. test, undervisning eller præ-produktion, der ikke efterfølgende skal anvendes af Kunden til driftsformål.

3.3. Har Kunden erhvervet en løbende licens til Softwaren, så erhverver Kunden en uoverdragelig, begrænset og ikke-eksklusiv licens til at anvende 52LEASING-softwaren og de af licensen omfattede softwareopdateringer, som eventuelt måtte gøres tilgængelige af Fiftytwo, til Enheder kontrolleret eller ejet af Kunden.

3.4. Kunden skal overholde alle tekniske begrænsninger i 52LEASING-softwaren, der kun tillader, at Kunden kan bruge Softwaren på bestemte måder. Kunden, eller tredjemand på vegne af Kunden, må ikke

           3.4.1. Arbejde uden om de tekniske begrænsninger i 52LEASING-softwaren

          3.4.2. Foretage ”reverse engineering”, dekompilering, adskillelse eller tilsvarende af 52LEASING-softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning,

           3.4.3. Lave flere kopier af 52LEASING-softwaren end det antal, der er købt licens til, og sådanne kopier, der er tilladt i henhold til gældende lovgivning

            3.4.4. Offentliggøre 52LEASING-softwaren, så andre kan kopiere den

            3.4.5. Sælge, udleje, lease, udlåne, videredistribuere eller sublicensiere 52LEASING-softwaren eller på anden måde overdrage eller overgive licensretten til 52LEASING-softwaren til tredjemand medmindre der er tale om købte eksemplarer, som kun må overdrages på de vilkår, der følger af disse Licensvilkår.

3.5. Eksemplarer fremstillet til backup eller arkiveringsformål er ligeledes underlagt nærværende licensvilkår.

3.6. I tilfælde af at Kunden eller tredjemand foretager indgreb eller ændringer i 52LEASING-softwaren, bortfalder Fiftytwo’s forpligtelser i henhold til disse 52LEASING-licensvilkår uden varsel, og Fiftytwo fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenserne af sådanne indgreb eller ændringer. Fiftytwo’s misligholdelsesbeføjelser består uændret.


4. Tredjepartssoftware

4.1. I den udstrækning Fiftytwo-software får adgang til tredjepartssoftware eller tredjepartstjenester, fraskriver Fiftytwo sig enhver forpligtelse til at yde teknisk eller anden support til sådanne tredjepartssoftware eller tjenester. Kunden skal kontakte den relevante softwareleverandør, producent eller tjenesteudbyder direkte for at få teknisk support og kundeservice i relation til dennes software, tjeneste, websted og/eller produkter.

4.2. Kunden er indforstået med at være underlagt og ville overholde alle relevante betingelser for brug af tredjepartssoftware eller tredjepartstjenester ved brug af 52LEASING-softwaren.

4.3. Fiftytwo er over for Kunden ansvarlig for at Fiftytwo-softwaren ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Hvis der rejses sag mod Kunden, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er Kunden forpligtet til straks at give Fiftytwo underretning herom. Fiftytwo eller den tredjemand fra hvem Fiftytwo har softwaren i licens, overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og Fiftytwo har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssag eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser.

4.4. Hvis der måtte blive afsagt dom eller indgået forlig i henhold til den pågældende tredjemands påstand, er Fiftytwo berettiget til efter eget valg enten at skaffe Kunden ret til fortsat at benytte softwaren eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte softwaren med en anden Software, der i det væsentlige har samme funktionalitet som den Software, der erstattes, eller at ophæve Aftalen med øjeblikkelig virkning mod at tilbagebetale det af Kunden erlagte vederlag. Kunden kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod Fiftytwo.


5. Vedligeholdelse

5.1. 52LEASING-software omfatter standardprogrammer og –moduler, der løbende vedligeholdes af Fiftytwo som følge af

            5.1.1. Udbedring af dokumenterede fejl og mangler fra tidligere versioner

            5.1.2. Ændringer og udvidelser af standardfunktionaliteten, der er betinget af lovmæssige krav

           5.1.3. Ændringer og udvidelser af standardfunktionaliteten, der er fremkommet gennem Fiftytwo’s løbende udvikling og arbejde i øvrigt med 52LEASING-softwaren

            5.1.4. Nye funktioner/tilpasninger ønsket af Kunder der af Fiftytwo udvikles som ny standardfunktionalitet.

            5.1.5. Fiftytwo vedligeholder og supporterer kun de tre seneste versioner af Softwaren. Det er Kundens ansvar løbende at påse, at Softwaren bliver løbende opdateret. Fiftytwo’s bistand til implementering af opdateringer er ikke indeholdte i licens- og vedligeholdelsesbetalinger.

5.2. Softwarevedligeholdelse giver Kunden ret til opgradering af de softwaremoduler, som Kunden har erhvervet en gyldig licens til, forudsat at Kunden rettidigt betaler for sin licens/vedligeholdelse Enhver ny version af 52LEASING-softwaren er omfattet af de licensbetingelser, som er gældende for 52LEASING-software i øvrigt.

5.3. Den faste vedligeholdelse indeholder:

            5.3.1. Nye versioner med programrettelser som følge af dokumenterede fejl i 52LEASING-softwaren

            5.3.2. Nye versioner, der er tilført ny funktionalitet som følge af lovmæssige krav

            5.3.3. Nye versioner med forbedret/udvidet funktionalitet og/eller produktændringer, der ligger i naturlig forlængelse af programmodulets tidligere funktionalitet og som efter Fiftytwo’s skøn ikke kræver en ny licens/særskilt betaling.

5.4. Vedligeholdelse af 52LEASING-softwaren omfatter således ikke (ej udtømmende liste):

            5.4.1. Nye softwaremoduler, hvortil Kunden ikke har erhvervet brugsret

            5.4.2. Nye (ikke erhvervede) programmoduler, der indeholder helt ny og selvstændig funktionalitet

            5.4.3. Versioner af 52LEASING-softwaren, der baseres på andre operativsystemer/teknologiplatforme end dem, Kunden har erhvervet brugsret til

            5.4.4. Omkostninger til og arbejde i forbindelse med udvidelser, opgradering eller andre ændringer i Enheder, udstyr, netværk, kommunikationsforbindelser, operativsystemer, andet software og andre produkter eller infrastruktur i øvrigt

            5.4.5. Fiftytwo’s tidsforbrug til udarbejdelse af installations- og konverteringsscripts, installationsvejledning, distribution og installation, uddannelse og andet arbejde i forbindelse med levering, installation og anvendelse af de nye opgraderede versioner af programmoduler

            5.4.6. Udarbejdelse (analyse, design og udvikling) af tilpasninger og funktioner aftalt med Kunden

            5.4.7. Installation og test/kvalitetssikring af nye versioner i Kundens miljø

            5.4.8. Opgradering af specialudviklede kundemoduler, som ikke indgår i 52LEASING-softwaren


6. Immaterielle rettigheder

6.1. Fiftytwo har ophavsret og enhver anden rettighed til Fiftytwo-softwaren, eller er berettiget til at sublicensiere dette på vegne af tredjemand i det omfang Softwaren indeholder tredjepartskomponenter. Kunden erhverver kun de rettigheder til Softwaren som udtrykkeligt er anført i Licensvilkårene.

6.2. Kunden er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom Kunden er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i Softwaren eller på de Enheder, hvorpå Softwaren leveres vedrørende rettighedsforhold, varemærker mv. Kunden har pligt til at sikre, at Softwaren og dokumentation opbevares utilgængeligt for tredjemand og at Softwaren og dokumentationen ikke på anden vis kommer i tredjemands besiddelse.


7. Ophør

7.1. Abonnementer på 52LEASING tegnes for perioder á 12 måneder og gentegnes automatisk for en ny 12 måneders periode indtil Fiftytwo modtager Kundens skriftlige opsigelse af Abonnementet. Kunden kan opsige Abonnementet med 30 dages varsel til udløbet af abonnementsperioden, men der vil ikke ske tilbagebetaling af eventuelt for meget forud faktureret beløb for Abonnementet for den resterende abonnementsperiode.

7.2. Fiftytwo kan til enhver tid skriftligt opsige et Abonnement på 52LEASING med 30 dages varsel. Dersom Fiftytwo opsiger et Abonnement, vil abonnementsbetaling for den resterende abonnementsperiode blive tilbagebetalt til Kunden.

7.3. Har Kunden købt en licens til 52LEASING-softwaren, kan denne licens ikke opsiges af Fiftytwo.

7.4. Kundens rettigheder i henhold til denne licens ophører automatisk eller bringes på anden vis til ophør uden varsel fra Fiftytwo, hvis Kunden ikke overholder 52LEASING-licensvilkårene i Aftalen, herunder betaler sit abonnement til tiden. Når Aftalen ophører, skal Kunden holde op med at bruge 52LEASING-softwaren. Afsnit 8, 9 og 10 i disse Licensvilkår gælder, selvom denne licens opsiges.

 

8. Garanti og Reklamationsret

8.1. Kunden er indforstået med at Softwaren sælges som den er og forefindes og med den funktionalitet, som fremgår af den til Softwaren hørende dokumentation.

8.2. Fiftytwo garanterer, at Softwaren har den funktionalitet, der fremgår af Softwarens dokumentation og at Softwaren så vidt muligt er fri for fejl og mangler ved ibrugtagning. Fiftytwo garanterer også, at Fiftytwo løbende vil vedligeholde Softwaren og udbedre eventuelle fejl og mangler. Fiftytwo garanterer ikke for sikkerheden ved brug af Softwaren medmindre Softwaren bruges fuldstændigt i overensstemmelse med Softwarens dokumentation. Fiftytwo garanterer ikke for sikkerheden i forbindelse med integrationer til Softwaren, eller for sikkerheden i tredjepartssoftware med mindre Fiftytwo udtrykkeligt har påtaget sig en sådan garanti.

8.3. Kunden accepterer, at Kunden alene kan kræve, at Fiftytwo retter fejl og mangler som et led i Fiftytwo’ s almindelige vedligeholdelse.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1. Fiftytwo, dets agenter eller direktører er under ingen omstændigheder, , erstatningspligtig for indirekte tab, herunder driftstab, ødelæggelse eller tab af data, fejl der medfører, at der ikke kan sendes eller modtages data, skader forårsaget af malware af en hver art, skader som følge af cybercrime, eller tab af goodwill eller omkostninger til reetablering af driften, der måtte opstå som resultatet af brug/ikke brug af Fiftytwo-software eller software eller tjenester fra tredjeparter som udgør en integreret del af brugen af Fiftytwo-software. Fiftytwo’s samlede erstatningspligt over for Kunden for enhver skade, ethvert tab eller foranstaltninger forårsaget af Softwaren kan maksimalt udgøre enten et beløb svarende til et enkelt kvartals betaling for et abonnement eller, dersom Kunden har erhvervet et eksemplar af Softwaren mod en engangsbetaling, et beløb svarende til Kundens engangsbetaling for Softwaren.

10. Komplet Aftale; sprogforrang

10.1. Disse 52LEASING-licensvilkår udgør den eneste aftale mellem Kunden og Fiftytwo med hensyn til brugen af Fiftytwo-software og erstatter alle tidligere eller nuværende aftaler herom. Ingen tilføjelser eller ændringer til nærværende 52LEASING-licensvilkår vil være bindende, medmindre de er udfærdiget skriftligt og underskrevet af Fiftytwo. Alle oversættelser af disse 52LEASING-licensvilkår foretages pga. lokale lovkrav, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske version af 52LEASING-licensvilkårene og den oversatte version er den danske version altid den gældende, for så vidt som dette ikke er ulovligt i henhold til gældende lokal lov.